Výročná správa za rok 2018

Pozvánka na sv. omšu za zosnulých

V stredu 18. septembra 2019 v kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h bude sv. omša za pacientov ktorým sme slúžili a zomreli v čase od apríla do júla 2019.

Ďakovný list

NÁŠ ROK 2018 – AJ VĎAKA VÁM !
Drahí podporovatelia, priatelia,
ďakujeme, že ste nám pomohli v roku 2018 pomáhať iným. Chceme Vám aspoň stručne priblížiť, čo sa nám vďaka Vašej podpore podarilo dosiahnuť v minulom roku a komu sme mohli pomôcť.
Paliatívna starostlivosť o onkologicky chorých pacientov v terminálnom štádiu a zomierajúcich nie je stále legislatívne vyriešená. Financovanie zdravotnými poisťovňami je na úrovni 30 % nákladov. Pre naše fungovanie je preto Vaša pomoc veľmi dôležitá. Stále sa snažíme o to, aby pomoc zomierajúcim bola plne podporovaná štátom, a tým aj dostupnejšia na celom Slovensku.
V roku 2018 sme s naším mobilným hospicom poskytli paliatívnu starostlivosť spolu 112 pacientom v Prievidzskom okrese. Týchto pacientov sme navštívili viac ako 1 600 krát. Začiatkom roka sa nám podarilo otvoriť nové priestory Centra paliatívnej starostlivosti na ulici M. Gorkého 1 v Prievidzi. Rekonštrukcia a zariadenie priestorov stálo viac ako 12 000 EUR a bolo hradené z Vašich darov. Každým rokom máme viac a viac pacientov, preto sme na jar prijali druhú zdravotnú sestru, ktorá postupne prešla na plný pracovný úväzok. Pre potreby mobilného hospicu sme následne zakúpili aj nové vozidlo za 11 000 EUR z darov a príspevkov. Zároveň sme na čiastočný úväzok zamestnali sociálnu pracovníčku, ktorá pomáha pacientom a ich rodinám zabezpečiť dostupnú pomoc od štátu, a nadviazali sme spoluprácu s ďalším lekárom.
Personálne náklady sú hlavnou zložkou nákladov a zároveň aj najdôležitejším aspektom kvalitnej paliatívnej starostlivosti o pacientov. Platby zdravotných poisťovní nestačia ani na tieto náklady, bez ohľadu na všetky ostatné náklady na prepravu či materiál. Vaša pomoc nám pomohla zrekonštruovať priestory pre Centrum či zakúpiť auto, ale hlavne nám pomohla zabezpečiť chod nášho hospicu, platiť mzdy a pomáhať každodenne našim pacientom. Viac detailov o našej činnosti nájdete aj v našej Výročnej správe za rok 2018, ktorá bude v najbližšom čase zverejnená aj na našej webovej stránke www.svlujza.sk.
Naše služby v Centre paliatívnej starostlivosti, ako aj návštevy pacientov doma s mobilným hospicom poskytujeme bezplatne, a aj naďalej budeme. V roku 2019 by sme chceli dokázať pomôcť ešte viac pacientom, prijať psychológa pre odbornú pomoc pacientom a ich rodinám. Zároveň veríme, že sa v tomto roku podarí prijať legislatívu o zabezpečení paliatívnej starostlivosti, zlepšiť jej financovanie, kvalitu a dostupnosť na Slovensku.
Drahí priatelia, máme plány aj víziu ďalej pomáhať. Ak nám budete chcieť v tomto našom diele naďalej pomáhať, budeme Vám úprimne vďační. Radi Vás privítame v našom Centre v Prievidzi, ako aj radi prijmeme každé pozvanie na spoločné stretnutie, kde Vám osobne poďakujeme a detailnejšie vysvetlíme naše fungovanie a plány.
S úctou,
Augustín Vlček
riaditeľ
V Prievidzi, 18.2.2019

Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma

Aby človek nebol sám…

V priebehu druhej časti roka 2018 sme sa spoločne rozhodli po úspešnom získaní projektu v participantovom rozpočte mesta Prievidza realizovať naplánované kroky. Účelom projektu bolo pomôcť našim pacientov prežiť posledné chvíle svojho života v domácom prostredí s rodinou. Prvým krokom bolo zakúpenie polohovateľnej postele s antidekubitným matracom.  Keďže je starostlivosť o chorého v domácom prostredí veľmi náročná a ťažká rozhodli sme sa túto náročnú činnosť podporiť a pomôcť našim pacientom a ich rodinným príslušníkom. Jednou z formy pomoci bolo organizovanie vzdelávacích programov na tému „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“. Na túto tému bola napísaná aj informačná brožúrka, ktorú budeme poskytovať každému, kto sa stará o svojho blízkeho doma. Všetky tieto činnosti a dobré veci mohli byť realizované z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, ktoré prispelo vo výške 3100 €, za to všetko im patrí naše vrúcne ĎAKUJEME.

————————————————————————————————————

Ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorá darovala pre náš mobilný hospic svoj primátorsky plat 300€.

————————————————————————————————————

Projekt Mobilného hospicu podporila Liga proti rakovine z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov finančným darom 5 000,- € na kúpu osobného automobilu.

Osobný automobil slúži na návštevnú službu pacientov mobilného hospicu v domácom prostredí.

————————————————————————————————————                           

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi  tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.


Svätá Lujza n.o. – bola ocenená za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.