Skip to main content

Všeobecný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely posielania ďakovných emailov a informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a činnosti organizácie.

Všeobecný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely posielania ďakovných emailov a informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a činnosti organizácie.

Zaškrtnutím políčka s názvom „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely posielania ďakovných emailov a informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a činnosti organizácie“ vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so správou, evidenciou, uchovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle §14 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizáciou Sv. Lujza, n. o., M. R. Štefánika  1135/29, 972 51 Handlová

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Meno

Priezvisko

Telefón

E-mail

Adresa

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

 

Osobné údaje sú uchovávané po dobu existencie neziskovej organizácie Sv. Lujza,  n. o. Osobné údaje sú zbierané a spracovávané prostredníctvom stránky www.svlujza.sk v rámci počítačovej siete internet.

 

Účelom spracovania osobných údajov je poďakovanie našim darcom a priaznivcom, informovanie o činnosti neziskovej organizácie, informovanie o použití darovaných finančných prostriedkov, oslovovanie a starostlivosť o darcov zasielaním všeobecných i personalizovaných informačných materiálov a ponúk v papierovej aj elektronickej forme.

 

Právnym základom spracúvania poskytnutých osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na email: svlujza2@gmial.com

 

Dotknutá osoba berie na vedomie že, v zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov má:

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

právo na opravu osobných údajov

právo na prenosnosť osobných údajov

kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený

právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

právo na vymazanie osobných údajov

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov