Zlepšiť kvalitu života pacienta až do smrti. Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť. Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti. To sú len niektoré úlohy paliatívnej starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Na Slovensku sú to väčšinou onkologickí pacienti.

V okrese Prievidza prevádzkuje nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o. mobilný hospic, ktorý zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o paliatívneho pacienta u neho doma, aby mohol posledné chvíle stráviť s rodinou a rodina s ním. Spoločne. Doma.

PREČO V PRIEVIDZI MOBILNÝ HOSPIC FUNGUJE

Paliatívna starostlivosť je na Slovensku dlhodobo zanedbávaná, chýba legislatíva, zdravotné poisťovne preplácajú len 30-40% nákladov. Pre nedostatok financií, nedostatok sestier a lekárov so zameraním na paliatívnu starostlivosť dnes pacienti k takejto forme zdravotnej starostlivosti nemajú prístup. Paliatívna starostlivosť dnes funguje len vďaka organizáciám, ktoré pomáhajú napriek zložitej situácii v slovenskom zdravotníctve. Žiadna organizácia by to však nezvládla bez pomoci sponzorov, partnerov a darov jednotlivcov.

Aj vďaka podpore jednotlivcov, ostatných partnerov a sponzorov pomohla nezisková organizácia Sv. Lujza v roku 2019 viac ako 100 pacientom, z ktorých väčšina zomrela doma. 

Ďakujeme všetkým sponzorom a podporovateľom, bez ktorých by naša činnosť pomoci chorým nebola prakticky možná.

PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ NA SLOVENSKU

Paliatívna starostlivosť nie je dostupná na väčšine Slovenska (chýbajú kapacity na oddeleniach v nemocniciach, hospicoch, mobilné hospice fungujú iba v niekoľkých okresoch). Aktuálne len 3 mobilné hospice majú lekára s atestáciou z paliatívnej starostlivosti, chýbajú lekári s atestáciou a vzdelaním pre túto oblasť. Financovanie hospicov, či už kamenných alebo mobilných je výrazne nedostatočné a všetky fungujúce zariadenia na Slovensku sú buď financované z darov od sponzorov alebo sú pacienti nútení platiť si túto starostlivosť z vlastného podľa cenníkov jednotlivých zariadení.

Preto bude dôležité v čo najkratšej dobe definovať a legislatívne vymedziť zabezpečenie spravodlivej, dostupnej a primerane kvalitnej paliatívnej, hospicovej a dlhodobej starostlivosti na Slovensku ako prioritu zdravotnej a sociálnej politiky štátu a dosiahnuť v tejto oblasti široký celospoločenský konsenzus vyjadrený prijatím spoločného verejného záväzku všetkých rozhodujúcich činiteľov občianskej spoločnosti.

Poskytnuté motorové vozidlo od firmy ELSYS manipulačná technika, s.r.o.

V roku 2019 okrem cca 300 fyzických osôb, ktoré darovali 2% resp. 3% dane z príjmov zo závislej činnosti na prevádzku mobilného hospicu, prispeli aj mnohé podnikateľské subjekty a nadácie. 

Patria k nim Slovenské elektrárne, a.s.; ELSYS manipulačná technika, s.r.o.; GeWiS Slovakia, s.r.o.; MATYO, s.r.o.; Brose Prievidza, s.r.o.; QMAX, s.r.o.; Labyrint plus, s.r.o.; MUDr. Anna Oršulová, s.r.o.; RENOVAT-SK,s.r.o.; BOZPO, s.r.o.; Xella Slovensko, spol. s r.o.; Sv. Vincent Onkochirurgia, s.r.o.; RAILTECH SK, s.r.o.; BP-COM, s.r.o.; STAD SK, s.r.o.; M-KLUB, s.r.o.; Nestlé Slovensko, s.r.o.; NEW YORKER Slovakia, s.r.o.; ASSMANN WSW components, k.s. a MED-GP, s.r.o..

Medzi ďalšie subjekty, ktoré nás podporili, patrí Mesto Prievidza, Liga proti rakovine SR, Nadácia EPH, Nadácia Pontis a Nadácia Prameň.