Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých  
Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád a dokumentácie. Súčasťou vyšetrenia u mužov je palpačné vyšetrenie prostaty per rectum. V prípade, že v tom istom roku sa má vykonať per rectum vyšetrenie v rámci preventívneho vyšetrenia urológom, lekársky nález urológa sa založí do dokumentácie ako súčasť preventívnej prehliadky. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.  
Vykonáva: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria  
Okruh: poistenci starší ako 18 rokov  
Periodicita: 1x za dva roky, v prípade darcov krvi 1x za rok  

 

Zoznam výkonov

Názov výkonu Indikačné obmedzenie
Odber kapilárnej krvi  
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)  
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)  
Kreatinín (PHOT)  
Kreatinín (ENZ)  
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)  
Močový sediment (semikvantitatívne)  
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)  
Okultné krvácanie v stolici u poistencov starších ako 50 rokov a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka
Glukóza (ENZ)  
Glukóza (ECH)  
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)  
Cholesterol celkový u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Triacylglyceroly u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP) u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40 alebo 41 rokov
Erytrocyty – počet (MICC)  
Hemoglobín (PHOT)  
Hemogram 5 parametrový  
Leukocyty – počet (MICC)  
 Sedimentácia erytrocytov – FW  
 Trombocyty – počet (MICC)  
Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár s príslušnou špecializáciou